Obec Jindřichov
Obec Jindřichov

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Jindřichov

Na základě ustanovení  čl. 99 Ústavy  ČR a  ustanovení  § 151 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) je obec Jindřichov územním samosprávným celkem. Dle § 2 zákona o obcích je obec Jindřichov veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem a jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Podle Ústavy ČR a zákona o obcích obec v samostané působnosti spravuje ve svém územním obvodu záležitosti svěřené jí tímto zákonem a provádí výkon státní správy v přenesené působnosti ve správním obvodu. Postavení a působnost obce upravuje zákon o obcích. Na základě tohoto zákona obec vykonává samostatnou i přenesenou působnost.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, popř. výkon státní správy za podmínek stanovených zákonem.

Jindřichov 58
79383 Jindřichov
01. Kancelář starosta: 554641744
02. Kancelář starosta: 554641129
03. Kancelář místostarosta: 554641744
04. Kancelář matrika a evidence obyvatel: 554641744
05. Kancelář správní referent: 554641744
06. Kancelář účetní: 554641744
07. Kancelář mzdová účetní: 554641744
08. Kancelář bytové hospodářství: 554641744
09. Kancelář vedoucího služeb: 554641744
10. Knihovna: 554641642
01. Mobil starosta: 724180356
02. Mobil místostarosta: 724133707
03. Mobil správní referent, matrika a evidence obyvatel: 736769423
04. Mobil účetní: 731152079
05. Mobil mzdová účetní: 736769416
06. Mobil bytové hospodářství: 605448984
07. Mobil kancelář vedoucího služeb: 737036937
08. Mobil pověřenec pro ochranu osobních údajů: 602553813
09. Mobil pečovatelská služba: 731446820
10. Mobil velitel hasičů: 724180354
01. Fax kancelář místostarosta: 554641347
01. E-mail starosta: starosta@obecjindrichov.cz
02. E-mail místostarosta: mistostarosta@obecjindrichov.cz
03. E-mail správní referent a podatelna: podatelna@obecjindrichov.cz
04. E-mail matrika a evidence obyvatel: matrika@obecjindrichov.cz
05. E-mail účetní: ucetni@obecjindrichov.cz
06. E-mail mzdová účetní: sluzby@obecjindrichov.cz
07. E-mail bytové hospodářství: byty@obecjindrichov.cz
08. E-mail vedoucího služeb: sluzby.provoz@obecjindrichov.cz
09. E-mail pověřenec pro ochranu osobních údajů: milan.jandora@outlook.cz
10. E-mail knihovna: knihovna@obecjindrichov.cz
01. Webové stránky obce: www.obecjindrichov.cz
01. Datová schránka obec: 79dbds5
02. Datová schránka pověřenec pro ochranu osobních údajů: tnsd3ce
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Jindřichov 58
  79383 Jindřichov
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Jindřichov 58
  79383 Jindřichov
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:30 - 11:3013:00 - 17:00
  středa7:30 - 11:3013:00 - 16:00
  čtvrtek7:30 - 11:3013:00 - 15:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  01. Kancelář starosta: 554641744
  02. Kancelář starosta: 554641129
  03. Kancelář místostarosta: 554641744
  04. Kancelář matrika a evidence obyvatel: 554641744
  05. Kancelář správní referent: 554641744
  06. Kancelář účetní: 554641744
  07. Kancelář mzdová účetní: 554641744
  08. Kancelář bytové hospodářství: 554641744
  09. Kancelář vedoucího služeb: 554641744
  10. Knihovna: 554641642
  01. Mobil starosta: 724180356
  02. Mobil místostarosta: 724133707
  03. Mobil správní referent, matrika a evidence obyvatel: 736769423
  04. Mobil účetní: 731152079
  05. Mobil mzdová účetní: 736769416
  06. Mobil bytové hospodářství: 605448984
  07. Mobil kancelář vedoucího služeb: 737036937
  08. Mobil pověřenec pro ochranu osobních údajů: 602553813
  09. Mobil pečovatelská služba: 731446820
  10. Mobil velitel hasičů: 724180354
 • 4.5 Adresa internetové stránky

  01. Webové stránky obce: www.obecjindrichov.cz
 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  01. Datová schránka obec: 79dbds5
  02. Datová schránka pověřenec pro ochranu osobních údajů: tnsd3ce
Platby za TKO, poplatek za psy, nájem pozemku, vodné a stočné, fa za dřevo, dovoz obědů: 4825771/0100 (Komerční banka, a.s.)
Platby za TKO, poplatek za psy, nájem pozemku, vodné a stočné, fa za dřevo, dovoz obědů: 153013590/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
Platby za vývoz jímky, fa za UNC, fa za dopravu: 153013048/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
Platby za nájem bytu a služby spojené s užíváním bytu: 9021-4825771/0100 (Komerční banka, a.s.)
Platby za nájem bytu a služby spojené s užíváním bytu: 196843746/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
00296074
DIČ: CZ00296074

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Úřední hodiny
pondělí7:30 - 11:3012:00 - 17:00
středa6:30 - 11:3012:00 - 16:00
čtvrtek6:30 - 11:3012:00 - 15:00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává
 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

 

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

  • ústně - v kanceláři Obecního úřadu Jindřichov
  • písemně - osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecního úřaduJindřichov:
   Obecní úřad Jindřichov
   Jindřichov čp. 58
   793 83 Jindřichov
  • e-mailem:                podatelna@obecjindrichov.cz 
  • telefonicky na tel. čísle: 554 641 744

 

 • úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Jindřichov

  pondělí:

  7:30 - 11:30

  13:00 - 17.00  
  úterý:         -           -  
  středa: 7:30 - 11:30 13:00 - 16:00  
  čtvrtek: 7:30 - 11:30 13:00 - 15:00  
  pátek:         -           -  
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Jindřichov vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník úhrad za poskytování informací zde.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů zde.

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Jindřichov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zprava za rok 2021

výroční zpráva2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 453,35 kB
Staženo: 53×
Vloženo: 11. 4. 2022

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva o poskytován informací 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 745,3 kB
Staženo: 148×
Vloženo: 17. 2. 2021

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 715,27 kB
Staženo: 177×
Vloženo: 15. 6. 2020

Výroční zpráva za rok 2018

Poskytování informací rok 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,06 MB
Staženo: 434×
Vloženo: 26. 3. 2019

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2017 - poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,18 MB
Staženo: 586×
Vloženo: 24. 1. 2018

Výroční zpráva za rok 2016

výroční zprávao posk.informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 929,14 kB
Staženo: 516×
Vloženo: 28. 2. 2017

Výroční zpráva za rok 2015

výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,78 MB
Staženo: 761×
Vloženo: 30. 3. 2016

Výroční zpráva za rok 2014

výroční zpráva o poskytování inf.2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 978,36 kB
Staženo: 699×
Vloženo: 30. 3. 2016

Výroční zpráva za rok 2013

poskytování informací 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,19 MB
Staženo: 879×
Vloženo: 25. 3. 2015

Výroční zpráva za rok 2012

za rok 2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,24 MB
Staženo: 907×
Vloženo: 25. 3. 2015

Výroční zpráva za rok 2011

výroční zpráva 2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 403,42 kB
Staženo: 566×
Vloženo: 25. 3. 2015

Výroční zpráva za rok 2010

za rok 2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,01 MB
Staženo: 634×
Vloženo: 25. 3. 2015

Výroční zpráva za rok 2009

za rok 2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 946,99 kB
Staženo: 643×
Vloženo: 25. 3. 2015

Výroční zpráva za rok 2008

za rok 2008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 426,4 kB
Staženo: 591×
Vloženo: 25. 3. 2015

Výroční zpráva za rok 2007

za rok 2007.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 449,91 kB
Staženo: 634×
Vloženo: 25. 3. 2015

Výroční zpráva za rok 2006

za rok 2006.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 438,97 kB
Staženo: 614×
Vloženo: 25. 3. 2015

Výroční zpráva za rok 2005

vz 2005.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 840,28 kB
Staženo: 599×
Vloženo: 25. 3. 2015

Výroční zpráva za rok 2004

2004.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 421,38 kB
Staženo: 618×
Vloženo: 25. 3. 2015

Výroční zpráva za rok 2003

2003.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 406,64 kB
Staženo: 606×
Vloženo: 25. 3. 2015

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/99 Sb.

2020

Žádost č. 1/2020

 

2019

Žádost č. 1/2019

Žádost č. 2/2019

 

 

Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

kácení[1].pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 57,62 kB
Staženo: 669×
Vloženo: 25. 3. 2015

Žádost o pronájem nemovitosti

Źádost o pronájem.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 48,5 kB
Staženo: 566×
Vloženo: 25. 3. 2015

Žádost o převod (prodej) nemovitosti

Žádost o převod nemovitosti.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 50 kB
Staženo: 532×
Vloženo: 25. 3. 2015

Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 36,5 kB
Staženo: 546×
Vloženo: 25. 3. 2015

Potvrzení o výši dluhu vůči obci Jindřichov

potvrzení o výši dluhu vůči obci jindřichov - příloha č. 2.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35,5 kB
Staženo: 547×
Vloženo: 25. 3. 2015

Žádost o přidělení bytu v DPS

Žádost o přidělení bytu - formulář.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 40,5 kB
Staženo: 539×
Vloženo: 25. 3. 2015

Žádost o přidělení bytu

Žádost o přidělení bytu - formulář.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 40,5 kB
Staženo: 572×
Vloženo: 25. 3. 2015

Objednávka na provedení neveřejně kanalizační přípojky

objednávka na kanalizační přípojku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 67 kB
Staženo: 543×
Vloženo: 17. 4. 2015

Objednávka na poskytnutí služby občanům

objednávkový formulář.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 48,5 kB
Staženo: 528×
Vloženo: 17. 4. 2015

Žádost o prominutí poplatku za odpady

Žádost o prominutí TKO.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 25 kB
Staženo: 330×
Vloženo: 24. 1. 2018

Žádost o vrácení poplatku za odpady

Žádost o vrácení TKO.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 25 kB
Staženo: 347×
Vloženo: 24. 1. 2018

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Jsme členy mikroregionu Krnovsko

Krnovsko